Ingen forpliktelser 30 dager full returrett

Logg inn

Velkommen,

66 81 15 00
Din handlekurv er tom.

Åpenhetslovens intensjon er å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester. Loven skal sikre at allmennheten har tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer reelle og potensielle negative konsekvenser som kan knyttes til virksomhetens forhold og leverandørkjeder, i relasjon til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Samlerhuset og åpenhetsloven

Om vår virksomhet:
Samlerhuset selger samlerobjekter, primært mynter og medaljer, til mennesker som er opptatt av samling og historie. Samlerhuset Norge er en distansehandelsvirksomhet/netthandel, og holder til på Kolbotn utenfor Oslo. Vi markedsfører og selger våre produkter via nett-telefoni, dm og sosiale medier, og markedsfører og selger til kunder i Norge. Det er om lag 50 personer ansatt i virksomheten.

Virksomheten har søsterselskap i andre land i Europa, og er del av Samlerhuset Gruppen. Innenfor gruppen samarbeider vi om en rekke funksjoner, og våre leverandører er gjerne sammenfallende med våre søsterselskaper. Flere av våre leverandører, innkjøp og partnerskap forvaltes også gjennom, eller i samarbeid med Samlerhuset Gruppen, eller våre søsterselskap.

Våre primære leverandører er myntverk i hele verden. Vi handler sjelden eller andre råvarer (metall) til produksjon av mynter selv, det handles normalt sett inn av myntverkene som produserer objektene. Ett av våre søsterselskap er imidlertid Det Norske Myntverket, i felles prosjekter med dem er vi i noen tilfeller involvert i større grad av verdikjeden, herunder ifm valg av metalleverandører.

De fleste av våre forretningsleverandører er store, etablerte selskap. Vi har pt i liten utstrekning innsikt i våre leverandørers underleverandører, men vi har signerte kontrakter med leverandører som inkluderer våre retningslinjer for etisk handel, Codex og Business Conduct (Coc). I det stiller vi krav til våre leverandører som handler om ivaretakelse av mennesker, miljø og samfunn.

Vi selger også annenhåndsvarer; brukte/eldre mynter og samleobjekter. Innkjøp av slike varer foregår primært via utvalgte underleverandører. Primært kjøp foretas i Norge, men vi handler også fra andre steder i verden, slik som USA. Samleobjekter vi formidler kommer fra store deler av verden.

Vi handler i svært liten grad fra privatpersoner, men for slik handel forholder vi oss til norske regler for brukthandel.

Virksomheten handler en del trykksaker, herunder også embalasje for pakking og forsendelse av varer. Leverandører vi benytter er primært i Norge.

Teknologi og konsulenttjenester forvaltes primært gjennom vårt morselskap, Samlerhuset Gruppen. Samarbeid mellom selskapene er i all hovedsak definert i serviceleveranseavtaler og liknende.

Vi driver primært vår egen logistikk-virksomhet, og benytter Posten Norge som distributør til våre kunder. Varer fra leverandører og søsterselskap distribueres via etablerte internasjonale distributørselskaper.

Generell beskrivelse om selskapets organisering av arbeid med åpenhetsloven:
Samlerhuset arbeider med åpenhetsloven gjennom vårt lederskap internt og gjennom kontakter vi har med eksterne leverandører, samarbeidspartnere og kunder.

Det er administrerende direktør som har det formelle ansvaret for at virksomheten følger retningslinjene i loven. Administrerende direktør rapporterer til styrets leder, og til vårt morselskap Samlerhuset Gruppen.

Ledergruppen forvalter åpenhetslovens krav og våre definerte tiltak.

Innkjøpsdirektør har ansvar for å følge opp prioriterte tiltak overfor leverandører og i forbindelse med innkjøp og i forbindelse med opprettelse av eventuelle nye leverandører.

Kommunikasjonsdirektør har utført rapporteringen og sammenstilt virksomhetens definerte tiltak. Sistnevnte har også operativt ansvar for utvalgte eksterne samarbeid og partnerskap.

Kunderelasjoner forvaltes på mange områder i virksomheten, og under ledelse av både kundeservicedirektør, salgsdirektør og markedssjef. Det er administrerende direktør som har hovedansvar for våre kunderelasjoner.

Ledergruppen har et stort fokus på våre medarbeideres trivsel og helse. Internkultur, og muligheter for trivsel og vekst for alle medarbeidere er et prioritert område i virksomheten, og skal gjennomsyre vårt lederskap. Administrerende direktør har det overordnede ansvaret for vår bedriftskultur.

Arbeid med aktsomhetsvurderinger hos våre primære leverandører er utført av hhv. Innkjøpsdirektør i virksomheten, samt ansvarlige for koordinert innkjøp i Samlerhuset Gruppen. Også vårt søsterselskap Det Norske Myntverket, som produserer flere store prosjekter får vår virksomhet gjennom året, har foretatt aktsomhetsvurderinger hos sine prioriterte leverandører.

Samlerhusets arbeid med åpenhetsloven ble gjennomgått og godkjent i ett av virksomhetens styremøter i 2022.

Henvendelser vedrørende åpenhetsloven
Henvendelser knyttet til åpenhetsloven kan rettes til selskapet. Rent praktisk vil det være lett å komme i kontakt med selskapet ved å rette en henvendelse til kundeservice (kundeservice@samlerhuset.no), som videreformidler kontakt. En henvendelse kan også rettes til din kontakt i selskapet, eller til pressekontakt (presse@samlerhuset.no). Interne henvendelser kan rettes til leder, kommunikasjonsdirektør, eller administrerende direktør. Klager vedrørende virksomheten håndtering av åpenhetsloven rettes til administrerende direktør. Kontaktinformasjon på forespørsel til presse@samlerhuset.no Internt kan varslingsrutiner følges, i henhold til retningslinjer i personalhåndboken.

Direktør for kommunikasjon og kundeservice vil i all hovedsak ha oversikt over eventuelle pågående eksterne saker/henvendelser, og at forespørsler svares ut innen rimelige frister. Et definert tiltak i det løpende arbeidet med åpenhetsloven, er også å sette andre i virksomheten, herunder de ansatte på kundeservice, i stand til å svare ut henvendelser. Interne henvendelser eller varslinger følges opp ihht arbeidsmiljøloven, under ledelse av administrerende direktør.

Samlerhuset har etablerte etiske retningslinjer som det kreves at virksomheten etterlever i sin forretningsdrift, virksomhet, lederskap og samarbeid. Videre har virksomheten etablerte rutiner for samarbeid, gjennom Code of Conduct, og samarbeid er formalisert gjennom gjensidige avtaler. Nytt i forbindelse med retningslinjene i åpenhetsloven, har sentrale samarbeidspartnere i 2023 signert aktsomhetsvurderinger med virksomheten.

Våre aktsomhetsvurderinger
Vi har foretatt en revisjon av våre største leverandører, primært leverandører av samleobjekter, men også leverandører av samlertilbehør, trykksaker og lokaler.
Risiko vurdering:
Vi har foretatt en risikovurdering av våre største leverandører etter følgende struktur:
- Minimal risiko – vi anser norske leverandører med minimal risiko siden de må følge Åpenhetsloven og andre gjeldene lover og retningslinjer for norske bedrifter
- Middels risiko
- Høy risiko

Risikoområder er sortert etter leverandørkategori:
1) Leverandører av moderne samleobjekter (nyproduksjon):
• Leverandører/underleverandør fra risikoområder
• Sertifisering/opphav til edelt metall

2) Leverandører av annenhånds-/brukte samleobjekter
• Overholdelse av brukthandlerbevilgning
• Opphav/opprinnelse/proveniens til samleobjektene
• Overholdelse av retningslinjer for karantenetid på 14 dager
• Avverge hvitvasking

3) Annet – produktleverandører
• Leverandør eller underleverandør - arbeidsforhold
• Bærekraftige produktvalg innen øvrige kategorier; tre, plast og annet

Prioritert negative påvirkning/skade:

Overordnet mål:


Mål i rapporteringsåret:

Leverandør område

Sikre at evt underleverandører følger menneskerettigheter, og etisk og ansvarlig arbeidsforhold. Kjønnsfordeling etc

Kartlegge underleverandører for å sikre at man følger menneskerettigheter og etisk/ansvarlig arbeidsforhold

Prioritert negative påvirkning/skade:

Overordnet mål:


Mål i rapporteringsåret:

Sertifisert edelt metall

Sikre at leverandører er sertifisert og alt metall som brukes er testet og garanterer renheten i metallet.

Sikre at det gjøres stikkprøver for å garantere at renheten er ihht leverandørens

Prioritert negative påvirkning/skade:

Overordnet mål:

Mål i rapporteringsåret:

Mynthandler / brukte samleobjekt

Sikre at alle leverandørene har Brukthandelbevilgning

Sikre at leverandørene følger prosessene/reglene som er beskrevet i Brukthandelbevilgningen for å sikre:
• 14 dagers karantene tid på eldre samleprodukter
• Opphav og ekthet
• Hvitvasking
• Sikre gode dokumentasjon ved kjøp av privatpersoner etc

Våre aktsomhetsvurderinger – funn

Vi har foretatt en aktsomhetsvurdering etter overnevnte prinsipper hos utvalgte leverandører. Vi har ikke avdekket brudd, eller definert høy risiko hos noen av leverandørene vi har revidert. Allikevel fant vi spesielt to underleverandører hvor vi trenger mer oversikt og innsikt i verdikjedene/underleverandører og prosesser. Av den grunn så vurderer vi inntil videre de nevnte leverandørene som middels risiko.

Vi har ikke avdekket brudd, eller vesentlig risiko for brudd på arbeidstaker-, og menneskerettigheter. Vi har allikevel definert noen områder hvor vi vil gjøre noen tiltak. Tiltakene handler i stor grad om å få mer oversikt og innsikt.

Følgende tiltak er besluttet:

Andre tiltak:  Når/Hvordan?
Signere prinsipper for etisk forretningsdrift (Code of Conduct) med leverandører Årlig
Revidere/sikre brukthandlerbevillinger Spørreskjema sendtes til norske handlere for å sikre at de har bevilgning.
Foreta en leverandørevaluering ihht aktsomhetsprinsipp/åpenhetsloven.  Myntverket har gjennomført leverandør evaluering – skjema fylt ut av leverandør


Videre tiltak
Arbeidet med åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger er nyttig. Den systematiske egenvurderingen vi har foretatt i forbindelse med arbeidet og rapporten, har avdekket forbedringspunkter og områder vi gjerne vil ta tak i, eller få bedre innsikt i og oversikt over. Dette ser vi på som svært positivt, det er motiverende å finne områder hvor vi kan bidra til å utgjøre en forskjell for mennesker i og omkring vår virksomhet og drift.

Følgende risikoer og tiltak har vi foreløpig definert:
• Vi har ikke full oversikt over alle leverandørers underleverandører
• Vi erkjenner at vi bør har mer innsikt i metallindstrien utover gull-industrien som har vi har en relativ oversikt over, og hvor vår virksomhet har tatt aktive valg netopp for mennesker, samfunn og miljø.
• Vi ønsker å gjennomgå og dersom nødvendig oppdatere våre interne varslingsrutiner i samarbeid med virksomhetens arbeidsmiljøutvalg (AMU).
• Vi må trene våre medarbeidere innen åpenhetsloven. I særlig grad gjelder dette personale innenfor innkjøp, partnerskap og avtaleinngåelser.
• Løpende viderearbeide vårt arbeid med leverandører og våre aktsomhetsvurderinger overfor våre leverandører.
• Opparbeide oss mer innsikt om våre leverandører, samt sikre aktsomhetsvurderinger hos flere av våre leverandører av varer og tjenester.
• I den utstrekning vi har anledning, bidra til å påvirke våre leverandører, søsterselskaper, partnere og vårt morselskap i valg av leverandører for å sikre menneskes rettigheter.