Ingen forpliktelser 30 dager full returrett

Logg inn

Velkommen,

66 81 15 00
Din handlekurv er tom.

Bærekraftig utvikling deles inn i tre hovedområder; miljømessige, økonomiske og sosiale forhold. For Samlerhuset og Det Norske Myntverket er det sosiale ansvaret en naturlig del av vår identitet og historie. Derfor velger vi å legge ned en ekstra innsats innenfor sosial bærekraft.

Fordi vi er en aktør med forgreninger og verdikjeder som strekker seg over hele verden knyttet til metallutvinning til bruk i myntproduksjon og gjenvinning av metaller, har Samlerhuset mulighet til å påvirke forhold også utenfor Norges grenser. Vårt mål er at våre valg skaper positive ringvirkninger for de som trenger det mest. Vi søker gode valg selv, og yter aktiv påvirkning overfor samarbeidspartnere og relasjoner til å ta gode valg.

Vi flytter produksjoner over til metall etter etiske, miljømessige og samfunnsmessige standarder

Når nye mynt- og medaljeproduksjoner skal lanseres handler myntverkene metall til produksjoner og lanseringer hos store, anerkjente leverandører som opererer etter etablerte standarder. Men vi er en stor aktør og kan yte påvirkning. Derfor gjør vi det. Blant våre sentrale bærekraftstiltak er at vi flytter våre produksjoner over i metaller som bidrar til bærekraftig utvikling i samfunn som er belastet med fattigdom, vold, og uregulerte arbeids- og miljøforhold. Å kjøpe slikt metall er mer kostbart, ledetiden lengre, og kompleksiteten er større. Samtidig er metallet utviklet etter helt spesielle etiske, miljømessige og samfunnsmessige prinsipper.

 Samlerhuset har inngått langsiktige samarbeid med organisasjonene Alliance for Responsible Mining (ARM), som har etablert en «Fairmined Standard». Organisasjonen arbeider for rettigheter, muligheter og miljømessige forhold knyttet til småskala gruvearbeidere som utvinner gull i rurale områder i verden. Videre har Samlerhuset etablert et samarbeid med organisasjonen IM Sweeden, som har etablert standarden «Humanium Metal». Dette er metall fra nedsmeltede, illegale håndvåpen. Når vi benytter metaller fra disse leverandørene, betaler vi mer for råvarene, i visshet om at det betyr positiv utvikling av samfunn berørt av vold og væpnet konflikt. Det bidrar til å sikre arbeidsvilkår, samfunns- og miljømessig utvikling i de berørte områdene. Les mer om disse partnerskapene lenger nede på siden.

 

Aktiv rolle som påvirker i bransjen

Samlerhuset har tatt et aktivt standpunkt om at vi skal være en pådriver i bransjen innen sosial bærekraft. Vårt mål er å bidra til at flere produsenter og tilbydere av samleobjekter flytter produksjoner over i metaller med mening. Og noen slike grep har vi allerede fått til. Eksempel på dette er da vi tok initiativ til at produksjonen av verdens mest prestisjefulle medalje, Nobels Fredspris Medalje, ble flyttet over til rettferdig, sporbart Fairmined gull.

Tilsvarende initiativ har ført til at for eksempel Det Statlige Franske Myntverket, Monnaie De Paris, har flyttet produksjoner over i rettferdig Fairmined gull. Vi har bidratt til at det britiske myntverket Tower Mint er lisensiert for produksjon etter Humanium-standard, og den britiske virksomheten D&M som jobber med forgylling er lisensiert for, og benytter seg av Fairmined gull i sine produksjoner.

Samlerhuset vil være en pådriver for at sosiale forhold som menneskerettigheter, arbeiderrettigheter og mangfold, samt likestilling og helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt i alle våre aktiviteter – og bidra til en positiv utvikling i bransjen som helhet.

 

Vi har valgt oss følgende bærekraftsmål, hvor vi vil legge ned en ekstraordinær innsats:

FNs bærekraftsmål 16: Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

FNs beskrivelse: Fremme fredelige og inkluderende samfunn for å sikre bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle, og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer

Samlerhusets tiltak for målet:

Samlerhuset har valgt å fokusere på to av delmålene under bærekraftsmål 16, nemlig 16.1) Betydelig redusere alle former for vold og dødelighet knyttet til vold i hele verden og 16.4) Innen 2030 oppnå en betydelig reduksjon av ulovlig finans-og våpenstrømmer, gjøre det enklere å spore opp og returnere stjålne eiendeler og bekjempe alle former for organisert kriminalitet.

Samlerhuset er en av få bedrifter som får lov til å samarbeide med Humanium Metal. Humanium Metal er metall fra nedsmeltede illegale våpen som blir omformet til fredelige varer. Alle pengene Humanium Metal får for metallet går tilbake til menneskene som har lidd skade i land der våpnene er tatt fra. Dermed er alle knyttet til Humanium Metal med på å bryte den onde sirkelen av vold og fattigdom og sålede skape en bedre verden.

FNs bærekraftsmål 17: Samarbeid for å nå målene

FNs beskrivelse: For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap. Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling.

Samlerhusets tiltak for målet:

Innenfor dette målet, har Samlerhuset en ambisjon om være en foregangsvirksomhet. Historisk har vi initiert og bidratt til samarbeid mellom offentlig, næringsliv og samfunnet. Vi har gjennom vårt samfunnsengasjement investert og finansiert prosjekter som bidrar til antivoldsarbeid, fredsformidling, og bevaring av kulturminner. Spesielt innenfor delmål 17.16 og 17.17, ser vi at vi kan utgjøre en forskjell. Samlerhuset har gjennom tidene hatt mange samarbeidsprosjekter og sponsorat hvor vi har samarbeidet med organisasjoner og institusjoner.

Som del i vår sosiale bærekrafts-satsning har Samlerhuset inngått partnerskap med Nobels Fredssenter. Nobels Fredssenter er museet for Nobels fredspris og Nobels fredspris’ ansikt utad. Samlerhuset eier Det Norske Myntverket på Kongsberg, som siden fredsprisens opprinnelse i 1901 har preget fredsprismedaljen som alle fredsprisvinnere mottar. Samlerhuset og det Norske Myntverket tok initiativet til å prege fredprismedaljen i Fairmined-gull, et rettferdig utvunnet gull som sikrer gruvearbeidernes rettigheter og ivaretar miljøhensyn.

 

Samlerhuset og Det Norske Myntverket er en lisensiert Fairmined-partner, og har et pågående samarbeid med Fairmined. «Fairmined» er en lisens fra Alliance for Responsible Mining, som bekrefter at gruvedriften oppfyller strenge krav til helse, sikkerhet og miljø. Samlerhuset er stolte av å være del av en bevegelse for å sikre at mest mulig gull kommer fra gullgruver med gode forhold for både ansatte og omgivelsene.

Et konkret eksempel er Honduras: Land of Shining Gold-prosjektet. Dette er et pilotprosjekt fra Sustainable Mines Program finansiert av European Partnership for Responsible Minerals, hvor Samlerhuset er en av flere samarbeidspartnere. Her bidrar Samlerhuset med å finansiere sertifiseringen av et gruvesamfunn i Honduras, Sør-Amerika etter Fairmined-standard.

Samlerhuset har videre samarbeid med en rekke organisasjoner og virksomheter om fredsbevaring og formidling, slik som Gunnar Sønsetebys Minnefond som arbeider for å styrke og verne vår frihet og våre demokratiske verdier, og befolkningens forsvarsvilje for fredens tjeneste.


FNs bærekraftsmål 11.4: Bærekraftige byer og lokalsamfunn

FNs beskrivelse: Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige.

Samlerhusets tiltak for målet:

Spesielt er det delmål 11.4) Styrke innsatsen for å verne og sikre verdens kultur- og naturarv, som vi retter fokus på fordi det sammenfaller godt med vårt samfunnsansvar og rollen vi påtar oss som historieformidler.

Samlerhuset avsetter årlig midler til samarbeidsprosjekter for å verne eller sikre kulturarv og historie. Eksempler på Samlerhusets langsiktige og betydelige dedikasjon til bevaring av kulturminner og historie, er samarbeidet med Krigsseilerregisteret hos ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter som dokumenterer krigsseilerhistorie for forskning og fredsformidling. Vi har gjennom en årrekke samarbeidet med Norges Hjemmefrontmuseum med diverse prosjekter, og vi har blant annet gitt originalt tungvann fra 2. verdenskrig til deres utstilling for formidlingsformål, og maleriene «Frigjøringskongene» av kunstner Ross Kolby som henger i permanent utstilling på museet.

Pågående samarbeidsprosjekt som også må nevnes er:

Dokumentasjon av Norges ukjente motstandshelter: Mange norske patrioter ga sitt liv i kampen mot nazistene. En god del av disse fikk aldri en skikkelig begravelse, det er ingen stein til deres minne, og vi vet stort sett ikke engang hvor deres levninger ligger.  Prosjektet Norges ukjente motstandshelter er et samarbeidsprosjekt mellom Foreningen Æresgjeld og Samlerhuset, og har som formål å dokumentere og identifisere patriotene og deres historie.

Jan Baalsrud-byste på Kolbotn: Jan Baalsrud er en av Norges mest kjente motstandshelter, og hans historie er en inspirasjon for alle. I Kolbotn, der han tilbrakte deler av barndommen, ønsker lokale krefter å minnes ham med en byste på torget. Prosjektet er privat finansiert, og Samlerhuset er med på å støtte prosjektet.

Støtte til jakten på Norges opprinnelse - Funn i Hafrsfjord: Selv om slaget ved Hafrsfjord er slaget der Norge ble samlet av Harald Hårfagre, er det lite man vet sikkert og ingen spor etter slaget. Foreningen Funn i Hafrsfjord, som står bak prosjektet, har vist seg som svært aktive, initiativrike og oppfinnsomme hva gjelder å finne ut hva som skjuler seg i bunnen av Hafrsfjorden. Siden denne fjorden har vært viktig i mesteparten av Norges historie, har vi allerede opplevd at de har oppdaget andre kulturhistorisk viktige funn.

Som historieformidler, er det viktig for Samlerhuset å støtte dette prosjektet som kan bli med på å bekrefte eller forandre norgeshistorien.  Samlerhuset er opptatt av å hjelpe til med å rette fokus på, og sikre formidling av historien for å bidra til forståelse av historien for å sikre samfunnet og fremtiden.

Les mer om vårt samfunnsengasjement som historiemidler. Her finner du også en liste over flere av våre tidligere samarbeidsprosjekter, sponsorat, utstillinger og kåringer.